Ülevaade 2020. aastal lõppenud veemajandusprojektidest

1. Projekt nr. 15488 „ Suurejõe küla ÜVK torustike rekonstrueerimine ja laiendamine“  (Suurejõe I ja Suurejõe II).

Töövõtulepingud sõlmiti 12.06.2019

Ehitustöid teostas Santeh- Ehituse OÜ

Tööde vastuvõtuaktid 16.02.2020

SFL täitmise lõpparuanne 16.03.2020 *

Rekonstrueeriti 2075 m isevoolset kanalisatsiooni ja 527 m survekanalisatsiooni ning rajati 3 reoveepumplat. Rekonstrueeriti 4405 m veetorustikke ( osa I 2635 m ja osa II 1770 m ). Rekonstrueeriti 15 LP ja rajati 29 LP

Tööde maksumuseks kujunes 577 292,50 eurot, millest KIK finantseeris 255 295,15 eurot ja AS Mako 321 997,35 eurot.

Projekti tulemusena vähenesid rekonstrueeritud kanalisatsioonitorustikest lekked loodusesse. Tagati nõuetekohane veevarustus ja kanalisatsiooniteenus. Vähenevad veeavariid ja veekaod.

Kui enne varustati piirkonda kolmest erinevast pumplast – Suurejõe  pumpla nr 1, Suurejõe pumpla nr. 2 (joogiveel  lubatud piirsisaldus üldrauda 0,2 mg/l , siis tegelikult oli 0,4 mg/l )  ja Triinu pumpla ( joogivee keemiliste ühendite kõik näitajad ületasid lubatud piirnorme ) , siis nüüd varustatakse kogu Suurejõe küla joogivee pumplast nr 1, millest klientideni jõudev vesi vastab keemiliste näitajate osas kõikidele joogivee normidele. Üldraua sisaldus on joogivee analüüsis 0,02 mg/l kohta.

Projekti realiseerimise üheks tingimuseks oli, et  projekti lõpparuande esitamise ajaks oleks  sõlmitud reoveepuhasti rekonstrueerimiseks projekteerimise  leping. Suurejõe küla reoveepuhasti tööprojekt valmis 08.06.2020. Tööd teostas Keskkond ja Partnerid OÜ. Tööde maksumuseks kujunes 7450 eurot. Põhja-Pärnumaa valla 2020 -2032 a. ÜVK arendamise investeeringute kava kohaselt on plaanis  puhasti rekonstrueerida 2022 aastal.

2. Projekt nr. 15500 „ Pärnjõe küla veetöötlusjaama ning ÜVK torustike rekonstrueerimine ja laiendamine „.

Töövõtuleping sõlmiti 12.06.2019

Ehitustöid teostas AS Terrat

Tööde vastuvõtuakt 12.06.2020

SFL täitmise lõpparuanne 03.08.2020 *

Rekonstrueeriti isevoolset kanalisatsiooni 1944 m ja  565 m survekanalisatsiooni ning rajati 199 m survekanalisatsiooni. Rajati uus reoveepumpla. Rekonstrueeriti 1869 m vee torustikku ja rajati 630 m uut vee torustikku. Rekonstrueeriti 18 liitumispunkti ja rajati 19 uut liitumispunkti.

Tööde maksumuseks kujunes 634 469,83 eurot, millest KIK finantseeris 351 791,27 eurot ja AS Mako 282 678,56 eurot.

Projekti tulemusena vähenesid rekonstrueeritud kanalisatsioonisüsteemi lekked loodusesse. Vähenevad veeavariid ja veekaod. Tagati nõuetekohane vee ja –kanalisatsiooni teenus.

Ehitustööde käigus  rekonstrueeriti veetöötlusjaam ning paigaldati fluoriidide piirsisalduse vähendamiseks joogivees pöördosmoosseade, millega  eemaldatakse liigne floori sisaldus joogivees. Selle tulemusena tagatakse elanikele kvaliteetse joogivee kättesaadavus. Kui enne oli fluoriidide sisaldus joogivees püsivalt ligi 2,0 mg/ kohta , siis uute seadmete paigaldamisega veetöötlusjaama vähenes see 0,9-ni ( lubatud piirmäär 1,5 mg / l ). Lisaks olemasolevale veetöötlusele paigaldati kogumismahutid ja II astme survetõstepumpla .

Projekti realiseerimise üheks tingimuseks oli, et projekti lõpparuande esitamise ajaks oleks sõlmitud reoveepuhasti rekonstrueerimiseks projekteerimise leping. Pärnjõe küla reoveepuhasti tööprojekt valmis 08.06.2020 a. Tööd teostas Keskkond ja Partnerid OÜ. Tööde maksumuseks kujunes 7450 eurot. Põhja-Pärnumaa valla 2020-2032 ÜVK arendamise investeeringute kava kohaselt on plaanis puhasti rekonstrueerida 2022 aastal.

3. Projekt nr. 15480 „ Vihtra küla ÜVK torustike rekonstrueerimine „

Töövõtuleping sõlmiti  14.06.2019

Tööde vastuvõtuakt 01.10.2020

SFL täitmise  lõpparuanne 12.10.2020 *

Töid teostas Wesico Project OÜ

Rekonstrueeriti 1687 m isevoolset ja 478 survekanalisatsiooni torustikku. Rekonstrueeriti 2 reoveepumplat. Rekonstrueeriti 2640 m veetorustikku ja 32 liitumispunkti ning rajati 3 uut LP.

Projekti tulemusena vähenesid kanalisatsioonisüsteemi lekked loodusesse. Veetorustike rekonstrueerimise tulemusena paranes vee kvaliteet, vähenevad veekaod ja  tagatakse parem töökindlus. Tööde maksumuseks kujunes 492 365,71 eurot, millest KIK finantseeris 385 120,34 eurot ja AS Mako 107 245,37 eurot.

  • Sihtfinantseerimise lepingu lõpparuanne ( tegevusaruanne ehitusmahtude, projekti maksumuse jagunemise ja finantsülevaate kohta ) on esitatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele
  • Omaniku järelvalvet teostas OÜ Watercom
  • Projekti juhtis AS Infragate
  • Kolme projekti kogumaksumuseks kujunes 1 704 128 eurot
  • Projekti realiseerimiseks suurendas Põhja-Pärnumaa vald  AS Mako aktsiakapitali summas 739 200 eurot ( 115 500 aktsiat ).