Lõppes Libatse küla veemajandusprojekt

Riigihanke viitenumber 227501

Libatse küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd lõppesid 30.12.2021 aastal.

Projekt oli suunatud keskkonnaseisundi parandamisele. Projektiga rekonstrueeriti vee –ja kanalisatsiooni torustikud ja pumplad. Tööde tulemusena paranes veega varustamise töökindlus ning vähenes oluliselt keskkonnale osaks saav reostuskoormus. Kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise tulemusena vähenes põhjaveevarude saastamise oht. Keskasulas viidi kanalisatsioon lahkvoolseks.

  • Rajati 335 meetrit sademeveetorusid
  • Rajati 1,886 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 0,875 km survekanalisatsiooni torustikku
  • Paigaldati 2 uut reoveepumplat.
  • Rekonstrueeriti 27 liitumispunkti
  • Rajati 1,808 km veetorustikku
  • Rekonstrueeriti 1 tuletõrjehüdrant ning rajati 4 uut hüdranti
  • Ehitustöid teostas Vändra MP OÜ
  • Inseneriteenust osutas AS Infragate, projektijuhtimist teostas OÜ Europolis
  • Projekti kogumaksumuseks kujunes 716 494 eurot, millest omaosalus oli 417 837 eurot
  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas projekti 298 657 euroga.