Lõppes Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekt nr 2014-2020.7.01.19-2358

Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekt nr. 2014 – 2020.7.01.19-2358

Projekteerimis-ehitustööde leping sõlmiti AS Mako ja AS Terrati vahel 29.11.2019 a.

Tööde teostamise tähtaeg oli 03.12.2020 a.

Projekti piirkondadeks Vändra alev, Allikõnnu, Kalmaru ja Rätsepa küla.

Projekti raames rajati ja rekonstrueeriti 3482 m veetorustikku ning 5178 m kanalisatsioonitorustikku. Ehitati 5 uut reoveepumplat, rajati 15 uut vee liitumispunkti ja rekonstrueeriti 51 vee liitumispunkti ning rekonstrueeriti 83 kanalisatsiooni liitumispunkti.

Projekti tulemusena tagati projekti piirkondades nõuetekohane veevarustus, vähenes infiltratsioon ühiskanalisatsiooni ja ligi kaks korda reovee kogused Reoveepuhastile.

Inseneri teenust osutas Estpil OÜ, projekti juhtis OÜ Europolis.

Tööde maksumuseks kujunes 1 452 029,58 eurot, millest omafinantseering oli 215 812,44 eurot. Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahaline toetus oli 1 236 217 eurot.

Projekti toetas Põhja-Pärnumaa vald suurendades AS Mako aktsiakapitali rahalise sissemakse teel summas 50 000 eurot.

Ehitustööde lõppakt kirjutati alla 20.11.2020 a.

Lõpparuanne esitatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 16.12.2020 a.